Service och underhåll av tälthallar

Syftet med ett serviceavtal är att du ska få ett så problemfritt och ekonomiskt lagerutrymme som möjligt.

Varför serviceavtal

Syftet med ett serviceavtal är att ge dig en så problemfri och ekonomiskt bra lösning som möjligt över tid. Vi tar hand om all service, korrigerar fel och brister som kan uppstå och ser till att lagerhallen kan användas för sitt avsedda ändamål utan onödiga avbrott.

Avtalet reducerar risken för oförutsedda kostnader och värdeminskning på tälthallen.

Avtalet säkerställer att hallens styrka och användningsvärde bevaras, även efter många års användning, genom regelbundet och professionellt underhåll.

Avtalet innebär att du alltid kan känna dig säker på att byggnadskonstruktionen tål klimatet, oavsett om hallen är permanent eller tillfälligt placerad.

Serviceavtalet säkerställer att kraven i de interna kontrollreglerna uppfylls på ett säkert, ekonomiskt och effektivt sätt.

Ett service- och underhållsavtal gör att vår personal snabbt är på väg för att säkra en effektiv och professionell förbättring om något oförutsett har hänt.

Serviceavtal

Vi förbinder oss att utföra inspektion och underhåll på hallen med tillbehör som levereras av oss.
Underhåll definieras som nödvändigt arbete för att upprätthålla hallens funktionalitet.
Alla delar som används i detta arbete diskonteras med 15% av det aktuella listpriset. Arbetstiden för detta debiteras inte.

  • Försäkring: Plamek förbinder sig att helt försäkra hallen mot brand och naturskador. Övriga försäkringar, inklusive försäkring av lagervaror och lösöre, avbrottsförsäkring, annan skadeförsäkring etc. görs av kunden.
  • Plameks uppgifter och ansvar: Plamek är skyldiga att utföra professionellt underhåll och inspektion av lagerhallen med tillbehör årligen inom de överenskomna tidsramarna. Övrigt arbete utförs av Plamek efter kundens godkännande och faktureras efter godkännande av kundens kontaktperson eller ställföreträdare.
  • Kundens skyldigheter och ansvar: Kostnader för att hyra maskiner och utrustning debiteras kunden.
  • Ändringar i avtalsförhållandet: I händelse av ändringar eller priser kommer kunden att informeras skriftligen. Service kommer att utföras utan avbrott om inte annat skriftligt avtalats.
Inga fält hittades.